Ảnh Nhân tố mới
Ngày đăng tin 26-02-2013
Ảnh Trưởng Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt trong loạt bài viết về "Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh" đăng tải trên Tạp chí Văn hiện Và hình ảnh tại lễ trao giải "Nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh" vào ngày 30. 5. 2013 tại Nhà hát Hà Nội do Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo T.Ư), Tạp chí điện tử Văn hiến Việt Nam (Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc), Nhà xuất bản Dân trí (Hội Khuyến học Việt Nam) đã tổ chức.