Mẫu văn bản - Mẫu giấy tờ về thừa kế
VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ
        

 

Mẫu số 28/VBPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN PHÂN CHIA TÀI SẢN THỪA KẾ


Chúng tôi gồm có:
................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Chúng tôi là những người thừa kế theo ..................................... (5)của ông/bà ....................................................................................................................  chết ngày ........../.........../............. theo Giấy chứng tử số ....................................... do Uỷ ban nhân dân  ............................................................................................... cấp ngày ........../........../.............. Chúng tôi thoả thuận về việc phân chia tài sản thừa kế của ông/bà ............................................ để lại như sau (7):

.........................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
 
Chúng tôi xin cam đoan:
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản phân chia tài sản thừa kế này là đúng sự thật;
- Ngoài chúng tôi ra, ông/bà ........................................................................... không còn người thừa kế nào khác;
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này do chúng tôi tự nguyện lập và việc phân chia tài sản thừa kế nêu trên không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.  
 
Những người thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)
 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ................................................)
tại .....................................................................................................................(9), tôi ............................................., Công chứng viên Văn phòng Công chứng Bảo Nguyệt, thành phố Đà Nẵng

CÔNG CHỨNG:
 
- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập giữa ông/bà......................
.................................................................................................................................
và ông/bà ...............................................................................................................; những người thừa kế đã tự nguyện thoả thuận phân chia tài sản thừa kế;

- Tại thời điểm công chứng, những người thừa kế đều có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia tài sản thừa kế tại ..............
.................................................................................................................................
từ ngày .........tháng.........năm .......... đến ngày ....... tháng .........năm........., Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

- Nội dung Văn bản phân chia tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

- .......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................(11)

- Văn bản phân chia tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho:
          + ................................ bản chính;
          + ................................ bản chính;
          Lưu tại Văn phòng Công chứng một bản chính.

          Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.
                                                                                 
CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)