Mẫu văn bản - Mẫu giấy tờ về thừa kế
VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ
        

 

Mẫu số 29/VBN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

VĂN BẢN NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ


Tôi là (3):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tôi là người thừa kế duy nhất theo pháp luật của ông/bà...............................
.................................................................................................................................chết ngày .........../........../........... theo Giấy chứng tử số ......................................... do Uỷ ban nhân dân  ............................................................................................... cấp ngày ........./............/............. Tôi xin nhận tài sản thừa kế của ông/bà....................................................................................để lại như sau (8):
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan:
- Những thông tin đã ghi trong Văn bản nhận tài sản thừa kế này là đúng sự thật;
- Ngoài tôi ra, ông/bà ..................................................................................... không còn người thừa kế nào khác.
 
 
 
Người nhận tài sản thừa kế
(Ký và ghi rõ họ tên)LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ................................................)
tại ....................................................................................................................(9), tôi ........................................., Công chứng viên Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt, thành phố Đà Nẵng
 
CÔNG CHỨNG:
 
- Văn bản nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ..............................................
.......................................................................................................................... lập;

- Tại thời điểm công chứng, người nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Sau khi thực hiện niêm yết nội dung nhận tài sản thừa kế tại ................. từ ngày ......... tháng ..... năm ..... đến ngày ....... tháng ......... năm ......... Phòng Công chứng không nhận được khiếu nại, tố cáo nào;

- Nội dung Văn bản nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

-.......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................(12)
           
            - Văn bản nhận tài sản thừa kế này được làm thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người nhận tài sản thừa kế............... bản chính; lưu tại Văn phòng Công chứng một bản chính.

          Số công chứng .........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Các mẫu văn bản khác