Mẫu văn bản - Mẫu hợp đồng công chứng
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
        

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------
HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE
Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 20....., tại Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt, tp Đà Nẵng, trước mặt Công chứng viên, chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:
Bên bán (sau đây gọi là bên A):
 
Ông                             :
Sinh ngày                    : 
Chứng minh nhân dân số .......................... do ............................. cấp ngày .... / ..... / .........
Quốc tịch                     : Việt Nam;
Cùng vợ là bà            :  
Sinh ngày                    : 
Chứng minh nhân dân số .......................... do ............................. cấp ngày .... / ..... / .........
Quốc tịch                     : Việt Nam;
Cùng địa chỉ liên hệ     :
 
Bên mua (sau đây gọi là bên B):
Sinh ngày                    : 
Chứng minh nhân dân số .......................... do ............................. cấp ngày .... / ..... / .........
Quốc tịch                     : Việt Nam;
Cùng vợ là bà            :  
Sinh ngày                    : 
Chứng minh nhân dân số .......................... do ............................. cấp ngày .... / ..... / .........
Quốc tịch                     : Việt Nam;
Cùng địa chỉ liên hệ     :
 
          Hai bên đồng ý thực hiện việc mua bán xe với các thỏa thuận sau đây:
ĐIỀU 1
XE MUA BÁN
          Bên A là chủ sở hữu  ô tô mang biển số ............ theo Giấy đăng ký xe ô tô số ......... do ........................................... cấp ngày .......
ĐẶC ĐIỂM:
-         Nhãn hiệu                              :  
-         Loại xe                                   :
-         Màu sơn                                :
-         Số máy                                  :  
-         Số khung                               :
-         Số chỗ ngồi                            : 
ĐIỀU 2
GIÁ MUA BÁN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
1.     Giá mua bán xe nêu tại Điều 1 là:  đồng Việt Nam (............ đồng)
2.     Phương thức thanh toán: Sau khi Hợp đồng này được công chứng, bên B giao đủ số tiền như thỏa thuận trên cho bên A.
3.     Việc thanh toán số tiền nêu trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
ĐIỀU 3
THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO XE
Sau khi Hợp đồng này được công chứng.
ĐIỀU 4
QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI XE MUA BÁN
1.     Bên B có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu đối với xe tại cơ quan có thẩm quyền.
2.     Quyền sở hữu đối với xe nêu trên được chuyển cho Bên B, kể từ thời điểm thực hiện xong thủ tục đăng ký quyền sở hữu xe.
ĐIỀU 5
VIỆC NỘP THUẾ VÀ LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG
Thuế và lệ phí liên quan đến việc mua bán chiếc xe theo Hợp đồng này do ......... chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 6
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
          Trong quá trình thực hiện Hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 7
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1.     Bên A cam đoan:
a)     Những thông tin về nhân thân, về tài sản mua bán ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
b)    Tài sản mua bán không có tranh chấp, không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
c)     Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d)    Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
2.     Bên B cam đoan:
a)     Những thông tin về nhân thân ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật.
b)    Đã xem xét kỹ, biết rõ về xe mua bán và các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu;
c)     Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
d)    Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
ĐIỀU 8
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 1.  Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 
2.     Từng bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
3.     Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng viênchứng nhận.
 
                          BÊN A
               (ký và ghi rõ họ tên)
            BÊN B
  ( ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Ngày ..... . tháng......... , năm hai ngàn mười........), tại trụ sở Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt, TP Đà Nẵng;
Tôi : Nguyễn Vũ Minh Nguyệt, Công chứng viên Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt TP Đà Nẵng
CÔNG CHỨNG:
-
Hợp đồng mua bán xe ô tô trên đây được giao kết giữa bên A là ................ và bên B ..............; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;
-         Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
-         Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
-         Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
-         Hợp đồng này được làm ..... bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ ...... trang), giao cho:
+       Bên A 01 bản chính;
+       Bên B 01 bản chính;
Lưu tại Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt một bản chính.
Số công chứng ....                       quyển số......TP/CC - SCC/HĐGD.
                                                                     Công chứng viên
                                                           (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
 
 
Các mẫu văn bản khác