Mẫu văn bản - Mẫu tờ khai công chứng
GIẤY XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM
        

 

TP/QT-2013-GXNLNGVN

(Cơ quan cấp)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: ……………

………….., ngày ….. tháng ….. năm …..

 

GIẤY XÁC NHẬN LÀ NGƯỜI GỐC VIỆT NAM

(Cơ quan cấp)

Căn cứ Thông tư liên tịch số         /2013/TTLT-BTP-BNG-BCA ngày    /    /2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao và Bộ Công an sửa đổi, bổ sung Điều 13 của Thông tư liên tịch số 05/2010/TTLT/BTP-BNG-BCA ngày 01/3/2010 hướng dẫn thhành Nghị định số 78/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam;

Xét Tờ khai xác nhận là người gốc Việt Nam của ông (bà):

………………………………………………………………………………………………

XÁC NHẬN:

Ông/bà: ………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………………..

Nơi sinh: …………………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế: …………………………

 

Ảnh 
4x6

số ………………………., cấp ngày …… tháng …………. năm ……………………..;

tại: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ cư trú hiện nay: ………………………………………………………………….,

Là người gốc Việt Nam.

 

 

(Thủ trưởng cơ quan cấp)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

 

Các mẫu văn bản khác