Bảng giá đất
Phụ lục số 1: BẢNG GIÁ CHUẨN CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
        

Phụ lục số 1

BẢNG GIÁ CHUẨN CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

(Kèm theo Quyết định số  50/2014/QĐ-UBND ngày  20 /12/2014 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Bảng giá số 1

Giá đất ở tại đô thị

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

 

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Vị trí 5

 

1

      22.700

        7.900

        5.300

        3.600

        2.600

 

2

      13.500

        4.600

        3.200

        2.300

        1.800

 

3

        7.800

        3.000

        2.000

        1.500

        1.200

 

4

        4.400

        2.100

        1.400

        1.100

           800

 

5

        3.200

        1.600

        1.100

           800

           600

 

6

        2.200

        1.200

           900

           700

           500

 

7

        1.600

           900

           800

           600

           400

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giá số 2:

Giá đất ở khu dân cư nông thôn đối với đường nhựa, bê tông xi măng

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

 Xã

 Xã đồng bằng

 Xã miền núi

          Khu vực
   Vị trí

 I

 II

 III

 I 

 II 

 III 

1

        1.500

        1.140

           770

           500

           300

           180

2

           780

           590

           400

           204

           120

             72

3

           600

           460

           300

           156

             90

             54

4

           440

           340

           200

           102

             60

             42

5

           300

           220

           130

              -  

              -  

              -  

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giá số 3

 Giá đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

 

 

 Vị trí

 Phường, xã đồng bằng

 Xã miền núi

 

 

1

70

-

 

 

2

56

30

 

 

3

43

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bảng giá số 4 

 Giá đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

 

 

 Vị trí

 Phường, xã đồng bằng

 Xã miền núi

 

 

1

35

20

 

 

2

28

17

 

 

3

21

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng giá số 5

Giá đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản (không kể mặt nước tự nhiên)

 

 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

 

 

 Vị trí

 Phường, xã đồng bằng

 Xã miền núi

 

 

1

40

-

 

 

2

33

25

 

 

3

27

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

 

 Bảng giá số 6

 Giá đất rừng sản xuất :

             10

 

 

 

 (Mười nghìn đồng/m2 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác