Bảng giá đất
PHỤ LỤC 01: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG NĂM 2017
        
  PHỤ LỤC 01: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ  
(Kèm theo Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND thành phố)  
                              Đơn vị tính : 1.000 đồng/m2  
TT Tên đường phố Rộng1 Rộng2 VH1 VH2 Mặt đường Địa bàn Phường PC Giá đất nhà nước hiện hành Giá đất  
   
 
 
 
Vị trí 1
Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5  
1 2 Tháng 9           HC                  
   - Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Nguyễn Văn Trỗi 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa HC BH-BT-HTĐ Hang 1 45,540 9,350 7,700 6,050 4,400  
   - Đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến Xô Viết Nghệ Tĩnh 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa HC HCB-HCN Hang 2 26,000 8,500 7,000 5,500 4,000  
   - Đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách Mạng Tháng 8 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa HC HCN Hang 2 14,850 5,100 4,200 3,300 2,400  
2 3 Tháng 2 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa HC TP Hang 2 20,250 5,950 4,900 3,850 2,800  
3 30 Tháng 4 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa HC HCB Hang 2 18,900          
4 An Bắc 1 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 3,200          
5 An Bắc 2 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 3,520          
6 An Bắc 3 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 3,520          
7 An Bắc 4 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 3,200          
8 An Bắc 5 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   TramA 5 3,200          
9 An Cư 1 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 4 6,240          
10 An Cư 2 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 4 6,240          
11 An Cư 3 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 4 6,240          
12 An Cư 4 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 4 7,020          
13 An Cư 5 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 7,020          
14 An Cư 6 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 7,020          
15 An Cư 7 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 7,020          
16 An Dương Vương 7.5 7.5 5 5 bê tông nhựa NHS   Hang 4 7,800          
17 An Đồn 7.5   4 4 bê tông nhựa ST AHB Thanh 3 9,360 2,975 2,450 1,925 1,400  
18 An Đồn 1 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Hang 4 9,360          
19 An Đồn 2 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 4 7,800          
20 An Đồn 3 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 9,360          
21 An Đồn 4 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Hang 4 12,150          
22 An Đồn 5 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 9,360          
23 An Hải 1 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 4 3,960          
24 An Hải 2 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 4 3,960          
25 An Hải 3 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 4 3,960          
26 An Hải 4 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 4 3,960          
27 An Hải 5 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 3,520          
28 An Hải 6           ST                  
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 3,960          
   - Đoạn 3,5m 3.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 2,880          
29 An Hải 7 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 3,960          
30 An Hải 8 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 3,960          
31 An Hải 9 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 3,960          
32 An Hải 10 4   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 3,200          
33 An Hải 11 3.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 2,880          
34 An Hải 12 3.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 2,880          
35 An Hải 14 3.5   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 2,880          
36 An Hải 15 4   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 3,200          
37 An Hải 16 4   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 2,880          
38 An Hải 17 4   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 2,880          
39 An Hải 18 4   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 2,880          
40 An Hải 19 4   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 2,880          
41 An Hải 20           ST                  
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 3,200          
   - Đoạn 3,5m 3.5   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 2,560          
42 An Hải 21 4   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 2,560          
43 An Hải Bắc 1 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
44 An Hải Bắc 2 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
45 An Hải Bắc 3 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
46 An Hải Bắc 4 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
47 An Hải Bắc 5 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
48 An Hải Bắc 6 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
49 An Hải Bắc 7 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 4 3,960          
50 An Hải Bắc 8 3.75   2.5 2.5 bê tông nhựa ST   Hang 4 3,520          
51 An Hòa 1 7.5   4 4 bê tông nhựa CL KT AnhB 4 5,280          
52 An Hòa 2 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT AnhB 5 4,400          
53 An Hòa 3 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Vuong 5 4,400          
54 An Hòa 4 7.5   4 4 bê tông nhựa CL KT Vuong 4 4,840          
55 An Hòa 5 5.5   2 2 bê tông nhựa CL KT Vuong 5 3,960          
56 An Hòa 6 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Vuong 5 4,400          
57 An Hòa 7 5.5   2 2 bê tông nhựa CL KT Vuong 5 3,960          
58 An Hòa 8 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Vuong 5 3,960          
59 An Hòa 9 7.5   4 4 bê tông nhựa CL KT Vuong 4 5,280          
60 An Hòa 10 3.5   2 2 bê tông nhựa CL KT Vuong 5 3,520          
61 An Hòa 11 3.5     2 bê tông nhựa CL KT Hang 5 3,200          
62 An Hòa 12 7.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Hang 4 4,840          
63 An Mỹ 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 4 7,020          
64 An Nông 15   7.5 7.5 bê tông nhựa NHS   Hang 5 3,520          
65 An Nhơn 1 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Vuong 4 5,720          
66 An Nhơn 2 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Vuong 4 5,280          
67 An Nhơn 3 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Vuong 4 5,280          
68 An Nhơn 4 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Vuong 5 3,960          
69 An Nhơn 5 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Vuong 5 3,960          
70 An Nhơn 6 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 4,400          
71 An Nhơn 7           ST                  
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 4,840          
   - Đoạn 3,5m 3.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 3,960          
72 An Nhơn 8 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 4 4,840          
73 An Nhơn 9 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 3,960          
74 An Nhơn 10 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 3,960          
75 An Nhơn 11 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 3,960          
76 An Tư Công Chúa 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Thanh 4 6,240          
77 An Thượng 1 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 4 33,800          
78 An Thượng 2 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa NHS   Hang 4 31,200          
79 An Thượng 3 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 4 26,000          
80 An Thượng 4 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 5 23,400          
81 An Thượng 5 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 5 7,800          
82 An Thượng 6 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 5 9,360          
83 An Thượng 7 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 5 7,800          
84 An Thượng 8 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 7,800          
85 An Thượng 9 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 9,360          
86 An Thượng 10 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 9,360          
87 An Thượng 11 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 9,360          
88 An Thượng 12 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 4,840          
89 An Thượng 14 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 4,840          
90 An Thượng 15 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 4,840          
91 An Thượng 16 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Vuong 5 4,840          
92 An Thượng 17 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Vuong 5 6,240          
93 An Thượng 18 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Vuong 5 4,840          
94 An Thượng 19 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Vuong 5 4,840          
95 An Thượng 20 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Vuong 5 6,240          
96 An Thượng 21           NHS                  
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Vuong 5 7,800          
   - Đoạn 3,5m 3.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Vuong 5 6,240          
97 An Thượng 22 5,5&5,5x2   3 3 bê tông nhựa NHS   Vuong 3 9,360          
98 An Thượng 23 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 8,580          
99 An Thượng 24           NHS                  
   - Đoạn chỉnh trang 5       bê tông xi măng NHS MA Thanh 5 6,240 2,975 2,450 1,925 1,400  
   - Đoạn chia lô 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS MA Thanh 5 9,360 3,400 2,800 2,200 1,600  
100 An Thượng 26 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 4 16,200          
101 An Thượng 27 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 13,500          
102 An Thượng 28 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 13,500          
103 An Thượng 29           NHS                  
   - Đoạn từ Trần Bạch Đằng đến Lê Quang Đạo 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 4 14,850          
   - Đoạn còn lại 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Thanh 4 10,140          
104 An Thượng 30 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 4 13,500          
105 An Thượng 31 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 13,500          
106 An Thượng 32 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 13,500          
107 An Thượng 33 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 4 13,500          
108 An Thượng 34 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 13,500          
109 An Thượng 35           NHS                  
   - Đoạn 7,5m 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   AnhB 4 16,200          
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 13,500          
110 An Thượng 36 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   AnhB 4 16,200          
111 An Trung 1 7.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 4 7,800          
112 An Trung 2 7.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 4 7,800          
113 An Trung 3 15   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 3 8,580          
114 An Trung 4 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 4 5,720          
115 An Trung Đông 1 5.5       bê tông nhựa ST   Lam 4 5,280          
116 An Trung Đông 2 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 4 6,240          
117 An Trung Đông 3 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 4 6,240          
118 An Trung Đông 4 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 4 6,240          
119 An Trung Đông 5 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 4 6,240          
120 An Trung Đông 6 5,5&5   1.6 1.6 bê tông nhựa ST   Lam 4 5,280          
121 An Vĩnh 5.5   3 3 bê tông nhựa ST AHT Lam 4 5,280 2,550 2,100 1,650 1,200  
122 An Xuân 10.5   5 5 bê tông nhựa TK   Hang 3 7,800          
123 An Xuân 1 5.5   4.5 4.5 bê tông nhựa TK   Bao 4 4,840          
124 An Xuân 2 5.5   4.5 4.5 bê tông nhựa TK   Bao 4 4,840          
125 Anh Thơ 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Bao 5 4,400          
126 Ấp Bắc 5.5   4 3 bê tông nhựa NHS   Linh 6 2,240          
127 Âu Cơ           LC                  
   - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Đình Trọng 10.5   6 6 bê tông nhựa LC HKB Thao 3 8,580 2,550 2,100 1,650 1,200  
   - Đoạn từ Nguyễn Đình Trọng đến kiệt 205 Âu Cơ 10.5   6 6 bê tông nhựa LC HKB Thao 4 5,720 2,125 1,750 1,375 1,000  
   - Đoạn từ kiệt 205 Âu Cơ đến giáp đoạn nối dài đường số 8 5.5   3 3 bê tông nhựa LC HKB Thao 7 2,240 1,275 1,050 825 600  
   - Đoạn từ đoạn nối dài đường số 8 đến giáp đường số 5 10.5   6 6 bê tông nhựa LC HKB Thao 6 3,520 850 700 550 400  
128 Âu Dương Lân 10,5&7,5 7.5 5-2x4 5-2x4 bê tông nhựa HV   Hai 5 2,560          
129 Bà Bang Nhãn 5.5       thâm nhập nhựa NHS HH TramB 5 2,880 1,700 1,400 1,100 800  
130 Ba Đình           HC                  
   - Đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai 7   3 3 bê tông nhựa HC TTG TramB 2 20,250 7,650 6,300 4,950 3,600  
   - Đoạn còn lại 7   3 3 bê tông nhựa HC TTG TramB 3 13,500 6,375 5,250 4,125 3,000  
131 Bá Giáng 1 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
132 Bá Giáng 2 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
133 Bá Giáng 3 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
134 Bá Giáng 4 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
135 Bá Giáng 5 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
136 Bá Giáng 6 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
137 Bá Giáng 7 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
138 Bá Giáng 8 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
139 Bá Giáng 9 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
140 Bá Giáng 10 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
141 Bá Giáng 11 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
142 Bá Giáng 12 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
143 Bá Giáng 14 5.5   3.5 3.5 bê tông nhựa NHS   Bao 7 2,080          
144 Bà Huyện Thanh Quan           NHS                  
   - Đoạn từ Ngũ Hành Sơn đến Dương Thị Xuân Quý 11.25   5 4.5 bê tông nhựa NHS   Vuong 4 9,360          
   - Đoạn từ Dương Thị Xuân Quý đến Chế Lan Viên 7.5   2 2 bê tông nhựa NHS MA Vuong 4 7,020 2,975 2,450 1,925 1,400  
   - Đoạn còn lại  5.5   1 1 bê tông nhựa NHS MA Vuong 5 4,400 2,975 2,450 1,925 1,400  
145 Bạch Đằng           HC                  
   - Đoạn từ Đống Đa đến Nguyễn Du 15   9 12 bê tông nhựa HC TTG Hang 1 65,780 10,625 8,750 6,875 5,000  
   - Đoạn từ Nguyễn Du đến Lê Duẩn 15   9 12 bê tông nhựa HC TTG-HC1 Hang 1 86,020 10,625 8,750 6,875 5,000  
   - Đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh 15   9 12 bê tông nhựa HC PN-HC1 Hang 1 96,140 11,900 9,800 7,700 5,600 x
146 Bạch Thái Bưởi           LC                  
   - Đoạn 6,0m 6   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 4 5,280          
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 4 4,840          
147 Bãi Sậy 5.5   3 3 bê tông xi măng CL KT Hang 5 3,960          
148 Bát Nàn Công Chúa 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Lam 7 2,080          
149 Bàu Cầu 1 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Linh 6 1,760          
150 Bàu Cầu 2 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Linh 6 1,760          
151 Bàu Cầu 3 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Linh 6 1,760          
152 Bàu Cầu 4 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Thanh 6 1,760          
153 Bàu Cầu 5 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Thanh 6 1,760          
154 Bàu Cầu 6 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Thanh 6 1,760          
155 Bàu Cầu 7 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Thanh 6 1,760          
156 Bàu Cầu 8 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   TramB 6 1,760          
157 Bàu Cầu 9 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   TramB 6 1,760          
158 Bàu Cầu 10 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   TramB 6 1,760          
159 Bàu Cầu 11 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   TramB 6 1,760          
160 Bàu Cầu 12 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   TramB 6 1,760          
161 Bàu Cầu 14 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   TramB 6 1,760          
162 Bàu Cầu 15 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   TramA 6 1,760          
163 Bàu Cầu 16 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   TramA 6 1,760          
164 Bàu Cầu 17 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   TramA 6 1,760          
165 Bàu Cầu 18 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Bao 6 1,760          
166 Bàu Cầu 19 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Bao 6 1,760          
167 Bàu Gia 1 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ Vuong 5 2,560          
168 Bàu Gia Thượng 1 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ AnhB 5 2,880          
169 Bàu Gia Thượng 2 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ AnhB 5 2,880          
170 Bàu Gia Thượng 3 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ AnhB 5 2,880          
171 Bàu Gia Thượng 4 7.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ AnhB 5 3,200          
172 Bàu Hạc 1 5.5   2 3 bê tông nhựa TK VT Hang 4 8,580 4,250 3,500 2,750 2,000  
173 Bàu Hạc 2 3.5   2.5 2.5 bê tông nhựa TK   Hang 4 7,800          
174 Bàu Hạc 3 3.5   2.5 2.5 bê tông nhựa TK   Hang 4 7,800          
175 Bàu Hạc 4 3.5   2.5 2.5 bê tông nhựa TK   Hang 4 7,800          
176 Bàu Hạc 5 3.5   2.5 2.5 bê tông nhựa TK VT Hang 4 7,800 3,655 3,010 2,365 1,720 x
177 Bàu Hạc 6 6   2 3 bê tông nhựa TK VT Hang 4 8,580 4,250 3,500 2,750 2,000  
178 Bàu Làng 5.5   2.75 2.75 bê tông nhựa TK TKĐ AnhB 4 4,400 2,550 2,100 1,650 1,200  
179 Bàu Mạc 1 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 2,240          
180 Bàu Mạc 2 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 2,240          
181 Bàu Mạc 3 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 2,240          
182 Bàu Mạc 4 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 2,240          
183 Bàu Mạc 5 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 2,240          
184 Bàu Mạc 6 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 2,240          
185 Bàu Mạc 7 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 2,240          
186 Bàu Mạc 8 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 2,240          
187 Bàu Mạc 9 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa LC   Ninh 6 2,560          
188 Bàu Mạc 10 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Ninh 6 1,920          
189 Bàu Mạc 11 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Ninh 6 1,920          
190 Bàu Mạc 12 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa LC   Ninh 6 2,560          
191 Bàu Mạc 14 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Ninh 6 1,920          
192 Bàu Mạc 15 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Ninh 6 1,920          
193 Bàu Mạc 16 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Ninh 6 2,080          
194 Bàu Năng 1 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 3,520          
195 Bàu Năng 2 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 6 3,520          
196 Bàu Năng 3 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa LC   Bao 5 3,960          
197 Bàu Tràm 1 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Hang 4 7,020          
198 Bàu Tràm 2 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Hang 4 7,020          
199 Bàu Tràm 3 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Hang 4 6,240          
200 Bàu Tràm Trung 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT AnhB 4 7,800          
201 Bàu Trảng 1 3.5   2.5 2.5 bê tông nhựa TK   AnhB 4 3,960          
202 Bàu Trảng 2 3.5   2.5 2.5 bê tông nhựa TK   AnhB 4 3,840          
203 Bàu Trảng 3 5.5   3 3 bê tông nhựa TK   AnhB 4 3,960          
204 Bàu Trảng 4 5.5   3 3 bê tông nhựa TK   AnhB 4 3,960          
205 Bàu Trảng 5 3.5   2.5 2.5 bê tông nhựa TK   AnhB 4 3,960          
206 Bàu Trảng 6 5.5   3 3 bê tông nhựa TK   Vuong 4 3,960          
207 Bàu Trảng 7 5.5   2.5 2.5 bê tông nhựa TK TKT Bao 5 3,520 2,550 2,100 1,650 1,200  
208 Bàu Vàng 1 7.5   3.5 3.5 bê tông nhựa LC   Bao 5 2,560          
209 Bàu Vàng 2 7.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 5 2,560          
210 Bàu Vàng 3 7.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 5 2,560          
211 Bàu Vàng 4 7.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 5 2,560          
212 Bàu Vàng 5 7.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 5 2,560          
213 Bàu Vàng 6 7.5   3 3 bê tông nhựa LC   Bao 5 2,560          
214 Bắc Đẩu 5.5   2 2 bê tông nhựa HC TB Hang 3 12,150 5,950 4,900 3,850 2,800  
215 Bắc Sơn 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa CL HA Hang 4 5,720 2,720 2,240 1,760 1,280  
216 Bế Văn Đàn           TK                  
   - Đoạn từ nhà số 02 đến nhà số 184 5.5   3 3 bê tông nhựa TK HK Vuong 3 13,500 5,100 4,200 3,300 2,400  
   - Đoạn còn lại 5.5   3 3 bê tông nhựa TK   Vuong 3 9,360          
217 Bình An 1 3.75   3 3 bê tông nhựa HC HCB Hang 4 6,240          
218 Bình An 2 3.75   3 3 bê tông nhựa HC HCB Hang 4 6,240          
219 Bình An 3 3.75   3 3 bê tông nhựa HC HCB Hang 4 6,240          
220 Bình An 4 3.75   3 3 bê tông nhựa HC HCB Hang 4 6,240          
221 Bình An 5 3.75   3 3 bê tông nhựa HC HCB Hang 4 6,240          
222 Bình An 6 3.75   3 3 bê tông nhựa HC HCB Hang 4 6,240          
223 Bình Giã 7.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Ninh 5 2,560          
224 Bình Hòa 1 3.5   3 3 bê tông xi măng CL KT Hang 5 3,200          
225 Bình Hòa 2 3.5   3 3 bê tông xi măng CL KT Hang 5 3,200          
226 Bình Hòa 3 3.5   2 2 bê tông xi măng CL KT Hang 5 3,200          
227 Bình Hòa 4 3.5 3.5 3 3 bê tông xi măng CL KT Hang 5 3,960          
228 Bình Hòa 5 3.5   3 3 bê tông xi măng CL KT Hang 5 3,200          
229 Bình Hòa 6 3.5   3 3 bê tông xi măng CL KT Hang 5 3,200          
230 Bình Hòa 7 3.5   3 3 bê tông xi măng CL KT Hang 5 3,200          
231 Bình Hòa 8 3.5   3 3 bê tông nhựa CL KT AnhB 5 3,200          
232 Bình Hòa 9 3.5   3 3 bê tông nhựa CL KT AnhB 5 3,200          
233 Bình Hòa 10 10.5   5 5 bê tông nhựa CL KT AnhB 4 6,240          
234 Bình Hòa 11 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT AnhB 5 3,960          
235 Bình Hòa 12 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT AnhB 5 3,960          
236 Bình Hòa 14 3.75   2 2 bê tông xi măng CL KT AnhB 5 3,200 2,550 2,100 1,650 1,200  
237 Bình Kỳ (từ Mai Đăng Chơn đến cầu Quốc) 5   1 1 bê tông xi măng NHS HQ Khoa 7 1,600 850 700 550 400  
238 Bình Minh 1 5.5   3 3 bê tông nhựa HC BT Lam 2 23,400          
239 Bình Minh 2 5.5   3 3 bê tông nhựa HC BT Lam 3 17,550          
240 Bình Minh 3 5.5   3 3 bê tông nhựa HC BT Lam 3 17,550          
241 Bình Thái 1 5.5       bê tông xi măng CL HTĐ Khoa 5 4,400 2,125 1,750 1,375 1,000  
242 Bình Thái 2 5.5   1.25 1.25 bê tông xi măng CL HTĐ Khoa 5 3,520 2,125 1,750 1,375 1,000  
243 Bình Thái 3 5.5   1.25 1.25 bê tông xi măng CL HTĐ Khoa 5 3,520 2,125 1,750 1,375 1,000  
244 Bình Thái 4 5       bê tông nhựa CL HTĐ Khoa 6 2,880 2,125 1,750 1,375 1,000  
245 Bình Than 10.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 4 4,400          
246 Bùi Bỉnh Uyên 5.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hang 5 2,560          
247 Bùi Cầm Hổ 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Lam 6 1,760          
248 Bùi Chát 5.5       bê tông nhựa LC HKB Thao 6 2,240 1,275 1,050 825 600  
249 Bùi Dương Lịch 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Thanh 4 3,960          
250 Bùi Huy Bích 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 2,880          
251 Bùi Huy Đáp 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Hien 6 1,760          
252 Bùi Hữu Nghĩa 3.75   3 3   ST   Thanh 5 5,720          
253 Bùi Kỷ 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT AnhB 4 7,800          
254 Bùi Lâm           ST                  
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 3,520          
   - Đoạn 3,5m 3.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hang 5 2,880          
255 Bùi Quốc Hưng 10,5&15   5 5 bê tông nhựa ST   Hang 4 4,400          
256 Bùi Tá Hán 15   5 5 bê tông nhựa NHS MA Hang 4 7,800 2,380 1,960 1,540 1,120  
257 Bùi Thế Mỹ 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Ninh 5 2,880          
258 Bùi Thị Xuân 7   ? ? bê tông nhựa ST AHT Thanh 4 7,800 2,550 2,100 1,650 1,200  
259 Bùi Viện 5.5   3 3 bê tông nhựa HC HCN Hang 4 6,240          
260 Bùi Vịnh           CL                  
   - Đoạn 7,5m 7.5   3.5 3.5 bê tông nhựa CL HTĐ Hang 4 3,960 1,955 1,610 1,265 920  
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HP Hang 5 3,840 1,955 1,610 1,265 920  
261 Bùi Xuân Phái 7.5   3 3 bê tông nhựa HC TP Hang 3 12,150          
262 Bùi Xương Tự 7.5   4 4 bê tông nhựa CL HTĐ Lam 5 3,200 1,700 1,400 1,100 800  
263 Bùi Xương Trạch 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Lam 5 3,960 2,125 1,750 1,375 1,000  
264 Ca Văn Thỉnh 5.5   3 3 bê tông nhựa HC HCN AnhB 4 7,800          
265 Cách Mạng Tháng 8           HC-CL                  
   - Đoạn từ đường 2 Tháng 9 đến ngã tư Cẩm Lệ 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa HC-CL HCN-KT AnhB 3 9,360 3,060 2,520 1,980 1,440  
   - Đoạn từ ngã tư Cẩm Lệ đến Nguyễn Nhàn 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa CL HTĐ AnhB 4 7,800 2,380 1,960 1,540 1,120  
   - Đoạn từ Nguyễn Nhàn đến Quốc lộ 1A 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa CL HTĐ AnhB 4 4,840 2,380 1,960 1,540 1,120  
266 Cao Bá Đạt 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Linh 6 1,760          
267 Cao Bá Nhạ 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 3,200          
268 Cao Bá Quát 5.5   2.5 2.5 bê tông nhựa ST   Thanh 4 7,800          
269 Cao Hồng Lãnh 10.5   5 5 bê tông nhựa NHS   Hai 5 2,880          
270 Cao Lỗ 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 3,200          
271 Cao Sơn 1 5.5 5.5 3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 7 2,240          
272 Cao Sơn 2 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 7 2,080          
273 Cao Sơn 3 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 7 2,080          
274 Cao Sơn 4 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 7 2,080          
275 Cao Sơn 5 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 7 2,080          
276 Cao Sơn 6 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 7 2,080          
277 Cao Sơn 7 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 7 2,080          
278 Cao Sơn 8 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hang 7 2,080          
279 Cao Sơn Pháo           CL                  
   - Đoạn 28,5m 28.5   4.5 4.5 bê tông nhựa CL HA AnhB 3 7,020          
   - Đoạn 7,5m 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa CL HA AnhB 5 4,840 2,125 1,750 1,375 1,000  
280 Cao Thắng 9   3 3 bê tông nhựa HC TB AnhB 2 18,900 6,800 5,600 4,400 3,200  
281 Cao Xuân Dục 5.5   3 3 bê tông nhựa HC HCN AnhB 3 9,360          
282 Cao Xuân Huy 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Vuong 4 7,800          
283 Cầm Bá Thước 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa HC HCB AnhB 3 12,150          
284 Cẩm Bắc 1 7.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ TramA 4 3,960          
285 Cẩm Bắc 2 7.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ TramA 4 3,960          
286 Cẩm Bắc 3 7.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ TramA 4 3,960          
287 Cẩm Bắc 4 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ TramB 5 3,520          
288 Cẩm Bắc 5 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ TramB 6 3,520          
289 Cẩm Bắc 6 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ TramB 5 3,520          
290 Cẩm Bắc 7 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ TramB 5 3,520          
291 Cẩm Bắc 8 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ TramB 5 3,520          
292 Cẩm Bắc 9 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HP-HTĐ TramB 5 3,520          
293 Cẩm Bắc 10 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ TramB 5 3,520          
294 Cẩm Bắc 11 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ Hang 5 2,880          
295 Cẩm Bắc 12 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ Hang 5 2,880          
296 Cẩm Chánh 1 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
297 Cẩm Chánh 2 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
298 Cẩm Chánh 3 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
299 Cẩm Chánh 4 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
300 Cẩm Chánh 5 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,560          
301 Cẩm Nam 1 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
302 Cẩm Nam 2 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
303 Cẩm Nam 3 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
304 Cẩm Nam 4 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
305 Cẩm Nam 5 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
306 Cẩm Nam 6 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
307 Cẩm Nam 7 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
308 Cẩm Nam 8 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
309 Cẩm Nam 9 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
310 Cần Giuộc 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa TK   Lam 4 4,840          
311 Cầu Đỏ - Túy Loan           HV-CL                  
   - Đoạn có vỉa hè 7.5   4 4 bê tông nhựa HV-CL HN-HTT Hai 7 1,440         x
   - Đoạn không có vỉa hè 7.5       bê tông nhựa CL HTT Hai 7 1,280 850 700 550 400 x
312 Cô Bắc 3.5   1.5 1.5 bê tông nhựa HC HC2 AnhB 3 17,550 8,500 7,000 5,500 4,000  
313 Cô Giang 7.5   3 3 bê tông nhựa HC PN AnhB 2 23,400 9,350 7,700 6,050 4,400  
314 Cổ Mân 1 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,880          
315 Cổ Mân 2 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,880          
316 Cổ Mân 3 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,880          
317 Cổ Mân 4 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
318 Cổ Mân 5 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
319 Cổ Mân 6 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
320 Cổ Mân 7 3.75   2 2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
321 Cổ Mân 8 5.5   4 4 bê tông nhựa ST   Lam 5 3,200          
322 Cổ Mân 9 7.5   4 4 bê tông nhựa ST   Lam 4 3,520          
323 Cổ Mân Cúc 1 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Linh 6 1,920          
324 Cổ Mân Cúc 2 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Linh 6 1,920          
325 Cổ Mân Cúc 3 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Linh 6 1,920          
326 Cổ Mân Cúc 4 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Linh 6 1,920          
327 Cổ Mân Lan 1 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Linh 6 1,920          
328 Cổ Mân Lan 2 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Linh 6 1,920          
329 Cổ Mân Lan 3 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Linh 6 1,920          
330 Cổ Mân Lan 4 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Linh 6 1,920          
331 Cổ Mân Mai 1 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 1,760          
332 Cổ Mân Mai 2 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 1,760          
333 Cổ Mân Mai 3 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 1,600          
334 Cổ Mân Mai 4 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 1,760          
335 Cổ Mân Mai 5 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 1,760          
336 Cồn Dầu 1 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
337 Cồn Dầu 2 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
338 Cồn Dầu 3 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,560          
339 Cồn Dầu 4 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,560          
340 Cồn Dầu 5 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,560          
341 Cồn Dầu 6 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,560          
342 Cồn Dầu 7 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,560          
343 Cồn Dầu 8 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,560          
344 Cồn Dầu 9 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,560          
345 Cồn Dầu 10 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,560          
346 Cống Quỳnh 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ Lam 5 2,880 2,125 1,750 1,375 1,000  
347 Cù Chính Lan           TK                  
   - Đoạn từ Hà Huy tập đến Huỳnh Ngọc Huệ 5.5   3 3 bê tông nhựa TK HK Vuong 3 10,140 3,825 3,150 2,475 1,800  
   - Đoạn còn lại 5.5   3 3 bê tông nhựa TK AK Vuong 3 7,800 3,400 2,800 2,200 1,600  
348 Châu Thị Vĩnh Tế 7.5   5 4.5 bê tông nhựa NHS MA Ninh 4 14,850 2,975 2,450 1,925 1,400  
349 Châu Thượng Văn 5   3 3 bê tông nhựa HC HCB AnhB 4 7,800 5,100 4,200 3,300 2,400  
350 Châu Văn Liêm 5   ? ? bê tông nhựa HC TP AnhB 3 8,580 3,230 2,660 2,090 1,520 x
351 Chế Lan Viên 5   1-2 1-2 bê tông nhựa NHS MA Vuong 4 7,800 2,975 2,450 1,925 1,400  
352 Chi Lăng 15,5&10,5   5 5 bê tông nhựa HC HC2 Hang 1 45,540 9,350 7,700 6,050 4,400 x
353 Chơn Tâm 1 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 5 2,880          
354 Chơn Tâm 2 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 5 2,880          
355 Chơn Tâm 3 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 5 2,880          
356 Chơn Tâm 4 5.5   3 1.5 bê tông nhựa LC   Hang 5 2,880          
357 Chơn Tâm 5 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 5 2,880          
358 Chơn Tâm 6 5.5   3 5 bê tông nhựa LC   Hang 5 2,880          
359 Chơn Tâm 7 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 5 2,880          
360 Chơn Tâm 8 5.5   3 2.5 bê tông nhựa LC   Hang 5 2,880          
361 Chu Cẩm Phong 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Ninh 5 3,520          
362 Chu Huy Mân           ST                  
   - Đoạn từ Ngô Quyền đến Phạm Văn Xảo 10.5 7.5 4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 4 5,720          
   - Đoạn từ Phạm Văn Xảo đến Khúc Thừa Dụ 10.5 10.5 4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 4 4,840          
   - Đoạn còn lại 10.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 4 4,400          
363 Chu Lai 5.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hang 6 2,240          
364 Chu Mạnh Trinh 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Vuong 4 7,800          
365 Chu Văn An 6.8   3 3 bê tông nhựa HC BT-ND-BH AnhB 2 23,400 7,650 6,300 4,950 3,600  
366 Chúc Động 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   AnhB 5 3,520          
367 Chương Dương           NHS                  
   - Đoạn cầu Trần Thị Lý đến cầu Tiên Sơn 15   16 6 bê tông nhựa NHS   Vuong 3 16,200          
   - Đoạn còn lại 15   16 6 bê tông nhựa NHS KM Vuong 4 7,800 2,125 1,750 1,375 1,000  
368 Dã Tượng 10.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 4 3,960          
369 Doãn Kế Thiện 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Lam 5 4,400          
370 Doãn Uẩn 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS KM Lam 5 5,720 2,975 2,450 1,925 1,400  
371 Dũng Sĩ Thanh Khê           TK-LC                  
   - Đoạn từ Trần Cao Vân đến cổng chùa Thanh Hải 7.5   1.5 1.5 bê tông nhựa TK TKĐ-TKT Thanh 3 10,140 3,400 2,800 2,200 1,600  
   - Đoạn từ Chùa Thanh Hải đến Phùng Hưng 5.5   0-2 0-2 bê tông nhựa TK TKT Thanh 4 5,720 2,125 1,750 1,375 1,000  
   - Đoạn còn lại 5.5   3 3 bê tông nhựa LC HM Thanh 4 4,840 2,040 1,680 1,320 960 x
372 Duy Tân           HC                  
   - Đoạn Núi Thành đến Nguyễn Hữu Thọ 10.5   6 6 bê tông nhựa HC HTĐ-HTT Vuong 2 26,000 8,500 7,000 5,500 4,000  
   - Đoạn còn lại 10.5   6 6 bê tông nhựa HC HTT Vuong 3 17,550 7,650 6,300 4,950 3,600  
373 Dương Bá Cung 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Hang 6 2,080          
374 Dương Bá Trạc 5.5   3 3 bê tông nhựa HC HCN Vuong 4 7,800 4,675 3,850 3,025 2,200  
375 Dương Bạch Mai 7.5   5 5 bê tông nhựa NHS   Hang 5 2,560          
376 Dương Bích Liên 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Thanh 5 3,840          
377 Dương Cát Lợi 7.5   4 4 bê tông nhựa LC   Thanh 6 2,560          
378 Dương Đình Nghệ           ST                  
   - Đoạn chưa nâng cấp (từ Ngô Quyền đến đoạn 7,5m) 5.5   1 1 bê tông xi măng ST AHB Hien 5 9,360 2,550 2,100 1,650 1,200  
   - Đoạn 7,5m đến đường 45m (đường dây điện 110kV) 7.5   3 3 bê tông nhựa ST ANB Hien 3 17,550 2,975 2,450 1,925 1,400  
   - Đoạn đường 45m (đường dây điện 110kV) đến Võ Nguyên Giáp 7.5   3 3 bê tông nhựa ST PM Hien 2 33,800 3,400 2,800 2,200 1,600  
379 Dương Đức Hiền 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 5 3,200          
380 Dương Đức Nhan 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
381 Dương Khuê 10.5   5 5 bê tông nhựa NHS MA Vuong 3 9,360 2,975 2,450 1,925 1,400  
382 Dương Lâm           ST                  
   - Đoạn từ Hồ Hán Thương đến Khúc Thừa Dụ 5,5&7,5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 5 3,200          
   - Đoạn còn lại 10.5   5 5 bê tông nhựa ST   Lam 4 3,840          
383 Dương Loan           CL                  
   - Đoạn 10,5m 10.5   5 5 bê tông nhựa CL HX Thao 5 3,200          
   - Đoạn 7,5m 7.5   4 4 bê tông nhựa CL HX Thao 5 2,560          
384 Dương Quảng Hàm 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Thanh 4 7,800          
385 Dương Tôn Hải 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,560          
386 Dương Tụ Quán 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS MA Thanh 5 6,240 2,550 2,100 1,650 1,200  
387 Dương Tử Giang 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Thanh 5 4,400          
388 Dương Tự Minh 10   7.5 7.5 bê tông nhựa ST   Hai 3 23,400          
389 Dương Thạc 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 4 3,520          
390 Dương Thanh 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 3,520          
391 Dương Thị Xuân Quý 11.25   5 5 bê tông nhựa NHS   Thanh 4 8,580          
392 Dương Thưởng 5   3 3 bê tông nhựa HC HCB Vuong 4 7,800 5,100 4,200 3,300 2,400 x
393 Dương Trí Trạch 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 4 7,800          
394 Dương Văn An 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hai 5 3,520          
395 Dương Vân Nga           ST                  
   - Đoạn từ Chu Huy Mân đến Phạm Huy Thông 10.5   5 5 bê tông nhựa ST   Hai 4 4,840          
   - Đoạn từ Phạm Huy Thông đến Nguyễn Sĩ Cố 10.5   5 5 bê tông nhựa ST   Hai 4 4,400          
396 Đa Mặn 1 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 3,840          
397 Đa Mặn 2 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 3,840          
398 Đa Mặn 3 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 3,840          
399 Đa Mặn 4 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 3,840          
400 Đa Mặn 5 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 3,960          
401 Đa Mặn 6 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 3,960          
402 Đa Mặn 7 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   AnhB 5 3,960          
403 Đa Mặn 8 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,520          
404 Đa Mặn 9 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,520          
405 Đa Mặn 10 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,520          
406 Đá Mọc 1 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Lam 6 2,560          
407 Đá Mọc 2 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Lam 6 2,560          
408 Đá Mọc 3 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Lam 6 2,560          
409 Đá Mọc 4 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Lam 6 2,560          
410 Đá Mọc 5 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Lam 6 2,560          
411 Đa Phước 1 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
412 Đa Phước 2 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
413 Đa Phước 3 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
414 Đa Phước 4 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
415 Đa Phước 5 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
416 Đa Phước 6 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
417 Đa Phước 7 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
418 Đa Phước 8 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
419 Đa Phước 9 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
420 Đa Phước 10 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
421 Đà Sơn 10.5   5 5 bê tông nhựa LC HKN Bao 6 2,240 1,275 1,050 825 600  
422 Đại An 1 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hien 7 1,920          
423 Đại An 2 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hien 7 1,920          
424 Đại An 3 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Hien 7 2,240          
425 Đại An 4 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hien 7 1,920          
426 Đàm Quang Trung 5.5   1 1 bê tông nhựa LC HHN Khoa 7 1,280 850 700 550 400  
427 Đàm Thanh 1 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 6 2,240          
428 Đàm Thanh 2 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 6 1,920          
429 Đàm Thanh 3 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 6 1,920          
430 Đàm Thanh 4 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 6 1,920          
431 Đàm Thanh 5 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 6 1,920          
432 Đàm Thanh 6 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 6 1,920          
433 Đàm Thanh 7 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 6 1,920          
434 Đàm Thanh 8 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 6 1,920          
435 Đàm Thanh 9 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 6 1,920          
436 Đàm Văn Lễ 10.5   5 5 bê tông nhựa CL HA AnhB 4 4,840 1,700 1,400 1,100 800  
437 Đào Cam Mộc 5.5   3 3 bê tông nhựa HC HCB AnhB 3 9,360          
438 Đào Công Chính           CL                  
   - Đoạn có vỉa hè hai bên đường 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Lam 5 3,200 1,700 1,400 1,100 800  
   - Đoạn có vỉa hè một bên đường 5.5   3   bê tông nhựa CL KT Lam 6 2,880 1,530 1,260 990 720 x
439 Đào Công Soạn 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Lam 5 2,880          
440 Đào Doãn Địch 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HA TramA 6 3,200          
441 Đào Duy Anh 6   3 3 bê tông nhựa TK   AnhB 2 16,200          
442 Đào Duy Kỳ 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   AnhB 5 3,520          
443 Đào Duy Tùng 5.5 5.5 3 3 bê tông nhựa NHS   Hien 4 3,960          
444 Đào Duy Từ           TK                  
   - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến hết nhà số 21 7   2.5 2.5 bê tông nhựa TK TC-VT AnhB 2 17,550 7,650 6,300 4,950 3,600  
   - Đoạn còn lại 7   2.5 2.5 bê tông nhựa TK TC AnhB 2 14,850 6,375 5,250 4,125 3,000  
445 Đào Nghiễm 7.5   4 4 bê tông nhựa LC   Lam 6 1,920          
446 Đào Nguyên Phổ 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 5 3,840          
447 Đào Sư Tích           LC                  
   - Đoạn 7,5m 7.5   3 3 bê tông nhựa LC HM Lam 5 3,200 1,700 1,400 1,100 800  
   - Đoạn 5,5m 5.5   1.5 1.5 bê tông nhựa LC HM Lam 6 2,880 1,275 1,050 825 600  
448 Đào Tấn 5.5   1.5 1.5 bê tông nhựa HC BH-BT AnhB 3 14,850 7,650 6,300 4,950 3,600 x
449 Đào Trí 5.5   3 3 bê tông nhựa HC HCN Hien 5 4,840          
450 Đào Trinh Nhất 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Khoa 6 2,080          
451 Đặng Chất 7.5   4 4 bê tông nhựa LC HKB TramA 6 2,560 850 700 550 400  
452 Đặng Chiêm 5.5   2.5 2.5 bê tông nhựa LC   TramA 7 1,760          
453 Đặng Dung           LC                  
   - Đoạn từ Âu Cơ đến Ngô Văn Sở 6   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 3 7,020          
   - Đoạn từ Ngô Văn Sở đến Nam Cao 6   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 3 6,240          
454 Đặng Đình Vân 5.5   2 2 bê tông nhựa TK   Vuong 5 4,400          
455 Đặng Đức Siêu           CL                  
   - Đoạn 7,5m 7.5     4 bê tông nhựa CL HX Khoa 6 2,560          
   - Đoạn 5,5m 5.5     3 bê tông nhựa CL HX Khoa 6 2,080          
456 Đặng Hòa           CL                  
   - Đoạn 7,5m 7.5   5 5 bê tông nhựa CL HX Vuong 5 2,880          
   - Đoạn 5,5m 5.5   4 4 bê tông nhựa CL HX Vuong 6 2,560          
457 Đặng Huy Trứ 7.5   4 4 bê tông nhựa LC   Hang 5 3,960          
458 Đặng Minh Khiêm 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   AnhB 5 3,960          
459 Đặng Nguyên Cẩn 5.5   3 3 bê tông nhựa HC HCN AnhB 4 7,020          
460 Đặng Nhơn 7.5   5 5 bê tông nhựa CL HX Hien 6 2,560          
461 Đặng Nhữ Lâm 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Bao 6 2,560          
462 Đặng Như Mai 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HA AnhB 5 3,200 2,125 1,750 1,375 1,000  
463 Đặng Phúc Thông 5.5   3 3 bê tông nhựa TK   Hien 5 3,200          
464 Đặng Tất 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 4 5,280          
465 Đặng Tử Kính 5.5   3 3 bê tông nhựa HC TTG AnhB 3 12,150 6,800 5,600 4,400 3,200  
466 Đặng Thai Mai           TK                  
   - Đoạn Phan Thanh đến Hàm Nghi 6   ? ? bê tông nhựa TK VT AnhB 2 20,250 8,500 7,000 5,500 4,000  
   - Đoạn Hàm Nghi đến Đỗ Quang 6   ? ? bê tông nhựa TK VT AnhB 2 17,550 8,500 7,000 5,500 4,000  
467 Đặng Thái Thân 3.5   2 2 bê tông nhựa NHS HH Khoa 6 2,880 1,700 1,400 1,100 800  
468 Đặng Thùy Trâm 7.5   3 3 bê tông nhựa HC HTT AnhB 4 8,580 3,400 2,800 2,200 1,600  
469 Đặng Trần Côn 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 3,520          
470 Đặng Văn Kiều 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Bao 6 1,760          
471 Đặng Văn Ngữ 7.5   4 4 bê tông nhựa CL KT Vuong 4 7,020 2,720 2,240 1,760 1,280  
472 Đặng Xuân Bảng 7.5   6.5 4 bê tông nhựa CL KT Hien 5 5,280          
473 Đặng Xuân Thiều 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Lam 5 3,840          
474 Đầm Rong 1 5.5   3 3 bê tông nhựa HC TB AnhB 4 7,800          
475 Đầm Rong 2 5.5   1 3 bê tông nhựa HC TB AnhB 4 5,720          
476 Điện Biên Phủ           TK                  
   - Đoạn từ Lý Thái Tổ đến Hà Huy Tập 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa TK TG-CG-HK Vuong 1 31,200 6,800 5,600 4,400 3,200  
   - Đoạn từ Hà Huy Tập đến chân Cầu vượt 10.5 10.5 5 5 bê tông nhựa TK HK-TKĐ-TKT-AK Vuong 1 28,600 5,950 4,900 3,850 2,800  
   - Đoạn còn lại (chân cầu vượt đến ngã 3 Huế) 7   3 3 bê tông nhựa TK   Vuong 3 6,240          
477 Đinh Công Tráng 5.5   3 3 bê tông nhựa HC TP Vuong 3 8,580          
478 Đinh Công Trứ 10.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 4 5,720          
479 Đinh Châu 10.5   5 5 bê tông nhựa CL HTĐ Lam 4 4,840          
480 Đinh Đạt 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 4 7,020          
481 Đinh Đức Thiện 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa LC   Khoa 5 3,200          
482 Đinh Gia Khánh 5.5   2 3 bê tông nhựa NHS   Hien 5 3,960          
483 Đinh Lễ 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Thanh 5 3,200          
484 Đinh Liệt 7.5 7.5 5 5 bê tông nhựa CL HA Lam 4 3,960 1,700 1,400 1,100 800  
485 Đinh Núp 5.5   3 3 bê tông nhựa TK   Lam 4 4,400          
486 Đinh Nhật Thận 5.5     1.2 bê tông nhựa ST   Lam 5 2,560          
487 Đinh Tiên Hoàng 5.5   3 3 bê tông nhựa HC-TK TB-TT Vuong 3 9,360 5,950 4,900 3,850 2,800  
488 Đinh Thị Hòa 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Hien 4 13,500          
489 Đinh Thị Vân 10.5   5 5 bê tông nhựa TK   Hien 5 4,840          
490 Đoàn Hữu Trưng 7.5   3.5 3.5 bê tông nhựa CL HA Vuong 5 3,960 2,125 1,750 1,375 1,000  
491 Đoàn Khuê 11.5   5 5 bê tông nhựa NHS KM Hien 4 5,720 2,125 1,750 1,375 1,000  
492 Đoàn Ngọc Nhạc           CL                  
   - Đoạn 7,5m 7.5   4 4 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,880          
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
493 Đoàn Nguyễn Tuấn 5.5   3 3 bê tông nhựa HV   Lam 6 2,240          
494 Đoàn Nguyễn Thục 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HTĐ Thanh 5 3,200          
495 Đoàn Nhữ Hài 5.5   3 3 bê tông xi măng TK HK Thanh 4 6,240 4,250 3,500 2,750 2,000  
496 Đoàn Phú Tứ 5.5   3 3 bê tông nhựa LC HKB Lam 5 3,840 2,125 1,750 1,375 1,000  
497 Đoàn Quý Phi 5.5   3 3 bê tông nhựa HC HCN Vuong 4 7,800          
498 Đoàn Thị Điểm 6   3 3 bê tông nhựa HC HC2 Vuong 2 26,000 8,500 7,000 5,500 4,000 x
499 Đoàn Trần Nghiệp 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 4 5,280          
500 Đỗ Anh Hàn           ST                  
   - Đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Chân 11.25   5 5 bê tông nhựa ST   Thanh 4 7,020          
   - Đoạn từ Lê Chân đến Nguyễn Sĩ Cố 11.25   5 5 bê tông nhựa ST   Thanh 4 5,720          
501 Đỗ Bá           NHS                  
   - Đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Lê Quang Đạo  10.5   5 5 bê tông nhựa NHS   Lam 3 40,480          
   - Đoạn từ An Thượng 17 đến Ngũ Hành Sơn 10.5   5 5 bê tông nhựa NHS MA Lam 3 12,150 2,975 2,450 1,925 1,400  
502 Đỗ Bí 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS MA Lam 4 16,200 7,650 6,300 4,950 3,600  
503 Đỗ Đăng Tuyển           CL                  
   - Đoạn có vỉa hè 7.5   3 3 bê tông nhựa+XM CL KT Vuong 5 4,400          
   - Đoạn không có vỉa hè 5       bê tông xi măng CL KT Vuong 5 3,200 2,720 2,240 1,760 1,280  
504 Đô Đốc Bảo 7.5   4 4 bê tông nhựa CL HX Lam 5 3,200          
505 Đô Đốc Lân           CL                  
   - Đoạn từ đường 15m chưa có tên đến Hoàng Châu Ký 10.5   5 5 bê tông nhựa CL HX Hien 4 3,200          
   - Đoạn từ Hoàng Châu Ký đến Thu Bồn 10.5   5 5 bê tông nhựa CL HX Hien 4 2,560          
   - Đoạn còn lại 10.5   5 5 bê tông nhựa CL HX Hien 4 2,240          
506 Đô Đốc Lộc           CL                  
   - Đoạn 10,5m 10.5   5 5 bê tông nhựa CL HX Lam 4 3,520          
   - Đoạn còn lại 7.5   4 4 bê tông nhựa CL HX Lam 6 3,200          
507 Đô Đốc Tuyết 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
508 Đỗ Đức Dục 5.5   3 3 bê tông nhựa TK   Hien 6 3,200          
509 Đỗ Hành 10.5   5 5 bê tông nhựa ST   Thanh 4 4,400          
510 Đỗ Huy Uyển 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Vuong 4 9,360          
511 Đỗ Năng Tế 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Lam 5 3,520          
512 Đỗ Ngọc Du           TK                  
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa TK TKĐ Khoa 4 4,840 2,550 2,100 1,650 1,200  
   - Đoạn 3,5m 3.5       bê tông xi măng TK TKĐ Khoa 5 3,520 1,955 1,610 1,265 920 x
513 Đỗ Nhuận 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hang 5 3,520          
514 Đỗ Quang 6   3 3 bê tông nhựa TK VT Thanh 2 14,850 8,500 7,000 5,500 4,000  
515 Đỗ Tự 7.5   4 4 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
516 Đỗ Thế Chấp 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Vuong 4 13,500          
517 Đỗ Thúc Tịnh           CL                  
   - Đoạn 7,5m 7.5   4 3 bê tông nhựa CL KT Vuong 4 5,720 2,720 2,240 1,760 1,280  
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Vuong 5 3,960 2,125 1,750 1,375 1,000  
518 Đỗ Xuân Cát 7.5   3 3 bê tông nhựa HC TP Vuong 3 12,150 5,525 4,550 3,575 2,600  
519 Đỗ Xuân Hợp 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Bao 4 3,960          
520 Đốc Ngữ 5.5   3 3 bê tông nhựa HC HCB Vuong 4 7,800          
521 Đội Cấn 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Vuong 5 3,960          
522 Đội Cung 5.5   3 3 bê tông nhựa CL KT Vuong 5 3,960          
523 Đồng Bài 1 6   3 3 bê tông nhựa LC   Thanh 4 5,280          
524 Đồng Bài 2 6   3 3 bê tông nhựa LC   Thanh 4 3,960          
525 Đồng Bài 3 6   3 3 bê tông nhựa LC   Thanh 4 3,960          
526 Đồng Bài 4 6   3 3 bê tông nhựa LC   Thanh 4 3,960          
527 Đống Công Tường 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
528 Đông Du 3.75   3 3 bê tông nhựa ST   Bao 5 3,520          
529 Đống Đa 15   4.5 4.5 bê tông nhựa HC TB-TP-TTG Vuong 1 31,200 8,500 7,000 5,500 4,000  
530 Đông Giang 10.5   5 5 bê tông nhựa ST AHT Lam 3 14,850 2,975 2,450 1,925 1,400  
531 Đông Hải 1 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
532 Đông Hải 2 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
533 Đông Hải 3 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
534 Đông Hải 4 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
535 Đông Hải 5 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
536 Đông Hải 6 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
537 Đông Hải 7 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
538 Đông Hải 8 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
539 Đông Hải 9 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
540 Đông Hải 10 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
541 Đông Hải 11 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
542 Đông Hải 12 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
543 Đông Hải 14 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Thanh 6 2,080          
544 Đồng Kè           LC                  
   - Đoạn từ Âu Cơ đến kiệt số 97 Nguyễn Lương Bằng (và số 93 Đồng Kè) 5   1 1 bê tông nhựa LC HKB Hai 5 3,520 2,380 1,960 1,540 1,120 x
   - Đoạn còn lại 5   1 1 bê tông nhựa LC HKB Hai 5 2,880 1,955 1,610 1,265 920 x
545 Đông Kinh Nghĩa Thục 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST PM-AHB Thanh 4 14,850 2,975 2,450 1,925 1,400  
546 Đồng Khởi 7.5   4 4 bê tông nhựa LC   Hang 5 3,520          
547 Đông Lợi 1 5.5   3 1 bê tông nhựa TK   Khoa 5 3,520          
548 Đông Lợi 2 5.5   3 3 bê tông nhựa TK   Khoa 6 2,880          
549 Đông Lợi 3 5.5   3 3 bê tông nhựa TK   Khoa 6 2,880          
550 Đông Lợi 4 7.5   3 3 bê tông xi măng TK   Khoa 4 4,400          
551 Đồng Phước Huyến 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Lam 5 2,080          
552 Đông Thạnh 1 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa CL HTĐ Lam 4 3,960          
553 Đông Thạnh 2 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa CL HTĐ-HP Lam 4 3,960          
554 Đông Thạnh 3 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa CL HP Lam 4 3,960          
555 Đông Trà 1 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hai 6 1,760          
556 Đông Trà 2 5.5   3 3 bê tông nhựa NHS   Hai 6 1,760          
557 Đông Trà 3 5.5   4.5 4.5 bê tông nhựa NHS   Hai 6 1,760          
558 Đông Trà 4 5.5   4.5 4.5 bê tông nhựa NHS   Hai 6 1,760          
559 Đông Trà 5 5.5   4.5 4.5 bê tông nhựa NHS   Hai 6 1,760          
560 Đông Trà 6 5.5   4.5 4.5 bê tông nhựa NHS   Hai 6 1,760          
561 Đông Trà 7 5.5   4.5 4.5 bê tông nhựa NHS   Hai 6 1,760          
562 Đồng Trí 1 3.75   3 3 bê tông nhựa LC   Hai 7 1,920          
563 Đồng Trí 2 3.75   3 3 bê tông nhựa LC   Hai 7 1,920          
564 Đồng Trí 3 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hai 7 2,560          
565 Đồng Trí 4 3.75   3 3 bê tông nhựa LC   Hai 7 1,920          
566 Đồng Trí 5 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Hai 7 2,240          
567 Đồng Trí 6 7.5   3.5 3.5 bê tông nhựa LC   Hai 7 2,880          
568 Đức Lợi 1 5.5   3 3 bê tông nhựa HC TP Hai 3 7,800          
569 Đức Lợi 2 5,5&11   3 3 bê tông nhựa HC TP Hai 3 8,580          
570 Đức Lợi 3 7.5   3 3 bê tông nhựa HC TP Hai 3 9,360 5,525 4,550 3,575 2,600  
571 Giang Châu 1 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Lam 5 3,960          
572 Giang Châu 2 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Lam 5 3,960          
573 Giang Châu 3 7.5   4 4 bê tông nhựa NHS   Lam 5 3,960          
574 Giang Văn Minh 5.5   5 5 bê tông nhựa HC HTT Vuong 4 7,800 5,440 4,480 3,520 2,560 x
575 Giáp Hải 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Lam 5 3,840          
576 Giáp Văn Cương 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   AnhB 5 3,520          
577 Hà Bổng 7.5   4 4 bê tông nhựa ST PM TramB 3 40,480 4,250 3,500 2,750 2,000  
578 Hà Chương 7.5   4 4 bê tông nhựa ST PM Lam 3 36,400 3,400 2,800 2,200 1,600  
579 Hà Duy Phiên 5.5   3 3 bê tông nhựa CL HX Lam 6 2,560          
580 Hà Đặc           ST                  
   - Đoạn 5,5m 5.5   3 3 bê tông nhựa ST   Hai 4 8,580          
   - Đoạn 3,5m 3.5   2 2 bê tông nhựa ST   Hai 4 6,240          
581 Hà Đông 1 7.5   4 4 bê tông nhựa TK   Hien 3 12,150          
582 Hà Đông 2 5.5   2 2 bê tông nhựa TK   Hien 4 9,360          
583 Hà Đông 3 5.5   2 2 bê tông nhựa TK   Hien 4 6,240          
584 Hạ Hồi 5.5   3 3 bê tông nhựa LC   Vuong 5 3,520          
585 Hà Huy Giáp 5.5   3 3 bê tông nhựa HC-CL KT-HCN Vuong 4 7,800 4,930 4,060 3,190 2,320  
586 Hà Huy Tập           TK                  
   - Đoạn từ Trần Cao Vân đến Điện Biên Phủ 10.5   4.5 4.5 bê tông nhựa TK XH Thanh 2 14,850 4,250 3,500 2,750 2,000  
   - Đoạn từ Điện Biên Phủ đến Huỳnh Ngọc Huệ 10.5   4.5 4.5 bê tông nhựa TK HK Thanh 3 13,500 3,400 2,800 2,200 1,600  
   - Đoạn từ Huỳnh Ngọc Huệ đến Trường Chinh 10.5   4.5 4.5 bê tông nhựa TK AK Thanh 3 9,360 3,060 2,520 1,980 1,440  
587 Hà Kỳ Ngộ 15   7.5 7.5 bê tông nhựa ST   Linh 3 14,850          
588 Hà Khê 10.5   3 3 bê tông nhựa TK XH Lam 2 14,850 4,250 3,500 2,750 2,000  
589 Hà Mục 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa CL HTĐ-HP Thanh 4 3,960          
590 Hà Tông Huân 7.5   4.5 4.5 bê tông nhựa ST   Lam 5 3,200          
591 Hà Tông Quyền 10.5   5 5 bê tông nhựa CL KT Thanh 3 7,020 2,720 2,240 1,760 1,280  
592 Hà Thị Thân 7.5   4 4 bê tông nhựa ST AHT Hai 3 10,140 2,975 2,450 1,925 1,400  
593 Hà Văn Tính 10.5   5 5 bê tông nhựa LC   TramA 4 6,240          
594 Hà Văn Trí 5.5   1.2 1.2 bê tông xi măng CL KT Thanh 5 3,960 2,550 2,100 1,650 1,200  
595 Hà Xuân 1 5   1-3 1-3 bê tông nhựa TK   Hang 5 4,400