Luật - QUYẾT ĐỊNH
Quyết định về việc xếp hạng các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
        

Ngày 10. 3. 2015, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 48/STP-BTTP về việc xếp hạng các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Nội dung Quyết định xin xem hoặc tải về tại mục tải văn bản (download file) trong trang này.