Luật - VĂN BẢN KHÁC
Công văn triển khai thi hành Luật công chứng, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP
        

Ngày 31. 3. 2015 Bộ Tư pháp có Công văn số 987/BTP-BTTP về việc triển khai thi hành Luật công chứng, Nghị định số 29/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng. Nội dung Công văn xin tải về tại mục tải văn bản (download file) trong trang này.