Luật - QUYẾT ĐỊNH
Quyết định quy hoạch phát triển TCHN công chứng đến 2020
     

B TƯ PHÁP
-------

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 872/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOCH THC HIN “QUY HOCH TNG TH PHÁT TRIN T CHC HÀNH NGH CÔNG CHNG ĐN NĂM 2020” NĂM 2015

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

 

Căn cứ Luật công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

Căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 1953/QĐ-BTP ngày 30 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Quy hoạch tng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trong năm 2015.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Nguyn Xuân Phúc;
- Văn phòng Chính phủ (để ph/h);
- Bộ trưng (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tư pháp các tnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cổng thông tin Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, BTTP.

KT. BTRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thúy Hiền

 


KẾ HOẠCH

THC HIN “QUY HOCH TNG TH PHÁT TRIN T CHC HÀNH NGH CÔNG CHNG ĐN NĂM 2020” NĂM 2015
(Ban hành kèm theo Quyết định số 872/QĐ-BTP ngày 8 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Việc ban hành Kế hoạch nhằm xác định rõ từng nhiệm vụ cụ thể, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020”; bảo đảm tính khả thi, hài hòa giữa kết quả của các hoạt động và kinh phí cấp cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ để góp phần thực hiện có hiệu quả “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” trong năm 2015.

 

II. NỘI DUNG

2.1. Triển khai Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tchức một số hội thảo, tọa đàm, họp về những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.2. Ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, bảo đảm việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng theo Quy hoạch, công khai, minh bạch.

2.3. Rà soát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên; sắp xếp lại các tổ chức hành nghề công chứng phát triển vượt Quy hoạch:

2.3.1. Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp, lộ trình sắp xếp các tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn phát triển vượt Quy hoạch (đối với các địa phương có tổ chức hành nghề công chứng phát triển vượt Quy hoạch);

2.3.2. Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch; trả lời kiến nghị của các địa phương về vướng mắc trong việc triển khai Quy hoạch.

2.4. Tổ chức Hội nghị công chứng viên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, tính tự tôn, trách nhiệm nghề nghiệp, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng nghề hành nghề công chứng của đội ngũ công chứng viên.

2.5. Tiếp tục thành lập, phát triển tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên:

2.5.1. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đán thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam;

2.5.2. Tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập Hội công chứng viên tại các địa phương.

2.6. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, về thực hiện Quy hoạch:

2.6.1. Nghiên cứu chính sách liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế;

2.6.2. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công chứng để chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động công chứng;

2.6.3. Tổng hợp các trường hợp chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập sang Văn phòng công chứng tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên.

2.7. Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trong trường hp cần thiết.

2.8. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp tình hình triển khai Quy hoạch.

Kiểm tra việc thực hiện Quy hoạch tại các tỉnh, thành phố sau: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bắc Giang, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng.

2.9. Hướng dẫn các địa phương sơ kết việc thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” giai đoạn 2011-2015.

(Chi tiết các nhiệm vụ; tiến độ thực hiện; cơ quan, đơn vị chủ trì; cơ quan, đơn vị phối hp; nguồn kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch này).

 

III. TCHỨC THC HIỆN

3.1. Cục Bổ trợ tư pháp có trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ, đúng thời hạn các nội dung nhiệm vụ được giao, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này.

3.2. Văn phòng Bộ và các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyn hạn phi hợp với Cục Bổ trợ tư pháp trong việc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này.

3.3. Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm bố trí cấp phát kinh phí bảo đảm thực hiện Kế hoạch này.

 


 

PHỤ LỤC

CHI TIT NỘI DUNG KHOẠCH THC HIỆN “QUY HOẠCH TNG TH PHÁT TRIN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐN NĂM 2020” NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 872/QĐ-BTP ngày 8 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì thực hiện

Cơ quan, đơn vị, tổ chức phối hp thực hiện

Thi gian thực hiện

Sn phẩm chủ yếu

Nguồn kinh phí đảm bảo

1

Triển khai Luật công chứng 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổ chức một số hội thảo, tọa đàm, họp về những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

Các Bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Cả năm 2015

Các hội thảo, tọa đàm, cuộc họp được tổ chức

Kinh phí triển khai Quy hoạch

2

Ban hành Tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng, bảo đảm việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng theo Quy hoạch, công khai, minh bạch.

y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

Cả năm 2015

Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng được ban hành

 

3

Rà soát, đánh giá tình hình phát triển các tổ chức hành nghề công chứng; sắp xếp lại các tổ chức hành nghề công chứng phát triển vượt Quy hoạch

 

 

 

 

 

3.1

Thống kê, rà soát, đánh giá việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên cả nước phục vụ việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan

Cả năm 2015

Báo cáo kết quả thống kê, rà soát việc phát triển các tổ chức hành nghề công chứng tại 63 địa phương

Kinh phí triển khai Quy hoạch

3.2

Thống kê, rà soát, đánh giá việc phát triển công chứng viên trên cả nước đảm bảo nguồn lực cho việc thực hiện Quy hoạch

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức có liên quan

Cả năm 2015

Báo cáo rà soát, đánh giá việc phát triển công chứng viên của 63 địa phương

Kinh phí triển khai Quy hoạch

3.3

Nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện giải pháp, lộ trình sắp xếp các tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn phát triển vượt Quy hoạch (đối với các địa phương có tổ chức hành nghề công chứng phát triển vượt Quy hoạch).

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

Cả năm 2015

- Các cuộc họp được tổ chức;

- Văn bản về giải pháp, lộ trình sắp xếp các tổ chức hành nghề công chứng tại các địa bàn phát triển vượt Quy hoạch.

Kinh phí triển khai Quy hoạch

3.4

Hướng dẫn các địa phương thực hiện việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch, trả lời kiến nghị của các địa phương về vướng mắc trong việc triển khai Quy hoạch.

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Cả năm 2015

- Các cuộc họp được tổ chức;

- Văn bản hướng dn, biu mu vviệc đề nghị bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch;

- Văn bản trả lời kiến nghị địa phương.

Kinh phí triển khai Quy hoạch

4

Tổ chức Hội nghị công chứng viên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, tính tự tôn, trách nhiệm nghề nghiệp, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm, kỹ năng nghề hành nghề công chứng của đội ngũ công chứng viên.

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp và các đơn vị có liên quan)

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Hội công chứng viên, các tổ chức hành nghề công chứng, các công chứng viên và các cơ quan, tổ chức liên quan

Quý IV/năm 2015

- Hội nghị Công chứng viên toàn quốc được tổ chức

Kinh phí triển khai Quy hoạch

5

Tiếp tục thành lập, phát triển tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên.

 

 

 

 

 

5.1

Tiếp tục nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam.

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính)

Bộ Nội vụ, Ủy ban nhân dân, Hội công chứng viên các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tchức có liên quan.

Cả năm 2015

Dự tho Đề án thành lập Tổ chức công chứng toàn quốc

Kinh phí xây dng Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam

5.2

Tiếp tục đẩy mạnh việc thành lập Hội công chứng viên tại các địa phương.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp), Bộ Nội vụ và các cơ quan, tchức có liên quan.

Cả năm 2015

Các Hội công chứng viên được thành lập

 

6

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động công chứng, về thực hiện Quy hoạch.

 

 

 

 

 

6.1

Nghiên cứu chính sách liên thông thủ tục công chứng, đăng ký quyền sdụng đất, tài sản gắn liền với đất và thuế.

Bộ Tư pháp (Cục Kiểm soát thủ tục hành chính)

Cục Bổ trợ tư pháp, Cục Quốc tịch, hộ tịch, chứng thực, Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, Cục Công nghệ thông tin

Cả năm 2015

Các hội thảo, tọa đàm, cuộc họp được tổ chức

Kinh phí triển khai Quy hoạch

6.2

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công chứng để chấn chỉnh những sai phạm trong hoạt động công chứng.

Bộ Tư pháp (Thanh tra Bộ, Cục Bổ trợ tư pháp)

Sở Tư pháp, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV/năm 2015

Các đoàn thanh tra, kiểm tra được tổ chức

Kinh phí triển khai Quy hoạch

6.3

Tổng hợp các trường hp chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chng viên thành lập sang Văn phòng công chứng tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh; mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên.

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tháng 10/2015

- Báo cáo tổng hợp việc chuyển đổi Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập sang hoạt động theo loại hình công ty hợp danh;

- Báo cáo việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên.

Kinh phí triển khai Quy hoạch

7

Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng.

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cả năm 2015

- Các cuộc họp được tổ chức;

- Các Báo cáo phân tích, đánh giá về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng của các địa phương;

- Văn bản điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch

Kinh phí triển khai Quy hoạch

8

Kim tra tình hình triển khai Quy hoạch tại các tỉnh, thành phố sau: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Bắc Giang, Nghệ An, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng.

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

S Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Quý IV/năm 2015

Các đoàn kim tra được thành lập

Kinh phí triển khai Quy hoạch

9

Hướng dẫn các địa phương sơ kết việc thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” giai đoạn 2011-2015.

Bộ Tư pháp (Cục Bổ trợ tư pháp)

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan

Tháng 6/2015

- Kế hoạch sơ kết việc thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 được ban hành;

- Các văn bản, biểu mẫu hướng dẫn thống nhất việc sơ kết thực hiện Quy hoạch.

Kinh phí triển khai Quy hoạch