Luật - VĂN BẢN KHÁC
Công văn 1513 ngày 4.11.2011 của Sở Tư pháp tp. Đà Nẵng v.v không công chứng ủy quyền Ts thế chấp