Luật - VĂN BẢN KHÁC
Công văn 1041/STP-BTTP v/v công chứng hợp đồng, giao dịch liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài