Luật - VĂN BẢN KHÁC
Công văn 608 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng
        

 

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
___________
Số: 608/VPCP-KTTH
V/v thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________________
Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2012.
 
Kính gửi:
 
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 
Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 18029/BTC-TCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 về việc thuế giá trị gia tăng đối với khoản thu lãi cho vay dưới mọi hình thức của doanh nghiệp không phải là tổ chức tài chính, tín dụng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:
- Chỉ hoạt động "dịch vụ tín dụng" theo Luật Các tổ chức tín dụng thì mới thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.
- Không khuyến khích các tổ chức kinh tế không có chức năng tín dụng thực hiện hoạt động tín dụng, nếu có phát sinh "dịch vụ tín dụng" thì hoạt động này phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,
                            Nguyễn Xuân Phúc;
- VPCP: BTCN,
               các PCN: Phạm Văn Phượng,
                                 Kiều Đình Thụ,
 Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S. 15.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
 
Phạm Văn Phượng