Dịch vụ công chứng - Lĩnh vực công chứng
Công chứng di chúc, thừa kế
     
Ngày đăng tin 09-12-2009

Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt nhận công chứng về di chúc, thừa kế theo quy định của Luật Công chứng, bao gồm:

  • Công chứng di chúc
  • Nhận giữ di chúc
  • Công chứng từ chối nhận di sản thừa kế
  • Công chứng văn bản khai nhận di sản thừa kế
  • Công chứng văn bản phân chia thừa kế
  • Công chứng văn bản nhận tài sản thừa kế
Các dịch vụ khác