Dịch vụ công chứng - Lĩnh vực công chứng
Thỏa thuận tài sản vợ chồng
     
Ngày đăng tin 09-12-2009

Văn phòng công chứng Bảo Nguyệt nhận công chứng các văn bản thỏa thuận về tài sản vợ chồng, bao gồm:

-          Văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng
-          Văn bản cam kết tài sản chung vợ chồng
-          Văn bản cam kết tài sản riêng vợ chồng
Các dịch vụ khác